ligji i Ohmit

         

Shkenctari gjerman Ohmi ne baze te eksperimenteve te shumta ka aritur deri te perfundimi se per nje qark te thjeshte elektrik te perbere nka nje rezistor dhe burimi i tensionit intensiteti i rrymes ne at qark jepet me shprehjen:

I=U/R

Pra, intensiteti [I] i rrymes eshte ne perpjestim te drejt me tensionin [U] ndersa ne perpjestim te zhdrejt me rezistencen [R].

Qarku i thjesht eshte paraqitur ne figure:

Njesia e intensitetit te rrymes elektrike eshte Amperi

Njesia e tensionit elektrik eshte Volti

Njesia e rezistences elektrike eshte Ohmi

 DETYRA:

Sa do te jet rezistenca R=? nese I=2[A] dhe U=2[V]

      REZULTATI:

      R=1 [Ohm]